gary-fletcher_vala

Gary Fletcher, photo: Vala Bird